Logo Gmina Chotcza

O GMINIE

 

CHARAKTERYSTYKA GMINY CHOTCZA

  1. Ludność gminy


                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminę Chotcza o powierzchni 8882 ha zamieszkuje 2537 osób, co powoduje, że gęstość zaludnienia jest najmniejsza wśród obszarów wiejskich województwa mazowieckiego  i wynosi tylko 28 osób na kilometr kwadratowy. 

       Liczba ludności gminy w okresie ostatnich 20 lat wyraźnie spadła z powodu  ujemnego przyrostu naturalnego i migracji ludności.

 

 

          

 

                       

Ciągłe migracje ludności, zwłaszcza młodej z obszarów wiejskich i ujemny przyrost naturalny niekorzystnie wpływają na strukturę wiekową. Największa liczba ludności zamieszkującej
w gminie znajduje się w wieku produkcyjnym, najmniejsza natomiast w wieku do 18 lat.
W wieku produkcyjnym zaznacza się wyraźna różnica w strukturze płci – 38% stanowią mężczyźni a tylko 25,7% to kobiety. Na taki stan prawdopodobnie wpływa fakt, że kobiety po ukończeniu nauki szukają zatrudnienia w miastach i tam zamieszkują, a mężczyźni częściej wracają do rodzinnej miejscowości, aby prowadzić gospodarstwa swoich rodziców.
Najmniejszy odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym niewątpliwie będzie miał dalszy negatywny wpływ na strukturę wiekową ludności gminy i świadczy o procesie starzenia się tego społeczeństwa.

2. Zatrudnienie i bezrobocie:

Struktura zawodowa ludności w wieku powyżej 15 lat:

 

       

 

Rozpatrując strukturę zawodową ludności w wieku produkcyjnym zauważamy, że 70% ludności
w wieku powyżej 15 lat zajmuje się rolnictwem. W pozostałych działach gospodarki zatrudnienie utrzymuje się na prawie jednakowym poziomie do 5%. Do działów tych należą handel, administracja, edukacja, budownictwo i inne. Przemiany w kierunku gospodarki rynkowej i słaby proces rozwijania się   podmiotów gospodarczych mogących dać miejsca pracy wpłynęło znacznie na pogłębienie bezrobocia, które wynosi ok.15%. Według Powiatowego Urzędu Pracy z terenu gminy Chotcza na koniec I kwartału 2013 roku zarejestrowanych było 212 bezrobotnych. W porównaniu z początkiem roku, kiedy to było zarejestrowanych 253 osoby stan ten zmniejszył się ze względu na  prace sezonowe i interwencyjne.

II. Rolnictwo

Rolnictwo jest podstawową funkcją gminy. Rolniczą przestrzeń produkcyjną tworzy 3481ha użytków rolnych, w większości są to grunty sektora prywatnego. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 605. Przeważają gospodarstwa średnie  o powierzchni ok. 9 ha. W ostatnich latach zwiększyła się lesistość do 2229,7ha co stanowi prawie 25% użytków rolnych. W ich strukturze przeważają grunty orne, następnie łąki            i pastwiska, a niewielki ich odsetek stanowią sady i uprawy warzyw gruntowych. Zwiększa się również udział nieużytków na terenie gminy.

Gleby występujące na omawianym obszarze cechują się średnią jakością, a udział w poszczególnych klasach bonitacyjnych wynosi:

- klas I – III – 12% - gleby te znajdują się we wschodnich obszarach gminy,

- klasa IV – 25% -  położone są w północnej części gminy (sołectwa Tymienicy Starej   i Nowej, Siekierki Starej i Nowej, w rejonie Chotczy – Józefów i Chotczy Górnej)

Klasa V i VI – 63% - środkowa, zachodnia i południowa część gminy.

Według danych szacunkowych Urzędu Gminy Chotcza wśród upraw największą powierzchnie zajmują zboża, zmniejszyła się liczba hektarów na których uprawia się ziemniaki na rzecz uprawy roślin pastewnych. Główne kierunki hodowli to tradycyjna hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych


III. Sieć osadnicza

Rozmieszczenie ludności

Sieć osadniczą gminy tworzy 17 sołectw, z których żadne nie przekracza liczby 300 mieszkańców. Większe jednostki osadnicze tworzą wspólnie sołectwa Chotcza Górna i Chotcza – Józefów oraz Tymienica Stara i Tymienica Nowa.
W południowo - wschodniej części gminy leżą – Chotcza Górna, Chotcza – Józefów, w południowej Jarentowskie Pole, Białobrzegi, Kolonia Wola Solecka, w północnej części zaś Tymienica Stara
 i Tymienica Nowa. Miejscowości te leżą przy głównych drogach komunikacyjnych gminy. Mniejsze sołectwa cechujące się jednocześnie ciągłym ubytkiem ludności położone są   z daleka od głównych tras komunikacyjnych, w obszarach o najniższej przydatności rolniczej gleb.

IV.  Obsługa ludności

     Gmina Chotcza, w zakresie obsługi ludności na poziomie ponadlokalnym jest w zasięgu oddziaływania miasta powiatowego - Lipska. Na poziomie podstawowym funkcję tę pełni miejscowość gminna, Chotcza-Józefów.

       Na terenie gminy znajdują się placówki spełniające funkcję podstawowej obsługi dla mieszkańców takie jak:

- Zespół Szkół Samorządowych w Chotczy

- filia ZSS w Tymienicy (dawniej Szkoła Podstawowa w Tymienicy)

- Urząd Gminy w Chotczy

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Chotczy

- OSP w Białobrzegach, Chotczy, Kijance i Tymienicy

- Bank Spółdzielczy  w Zwoleniu, filia w Chotczy

- dom nauczyciela w Chotczy

- apteka ( w budynku urzędu gminy)

 

WALORY PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWE


        Główne atuty krajobrazowe gminy Chotcza to brak przemysłu, obszary o charakterze typowo rolniczym, walory geomorfologiczne i szata roślinna.  Większość gminy położona jest na wysoczyźnie plejstoceńskiej o powierzchni prawie płaskiej, lekko przemodelowanej wydmami
i rozczłonkowanej wcinającymi się na północy i południu dolinami rzecznymi. Malowniczości dodają jej szachownice pól uprawnych, drobnych powierzchni leśnych i licznych zadrzewień śródpolnych.
Północną granicę gminy stanowi dolina rzeki Zwoleńka, silnie meandrującej, z prawie naturalną szatą roślinną szuwarowo - bagienną i lasem łęgowym. Jej dolny odcinek to Obszar Krajobrazu Chronionego „Dolina rzeki Zwoleńki”. Odznacza się on bogatym i różnorodnym zbiorowiskiem fauny oraz flory należącym do najcenniejszych w środkowej Polsce. Jest miejscem bytowania i rozrodu żółwia błotnego.
        Miejscowość Kijanka szczyci się dwoma pomnikami przyrody: dwustuletnią lipą drobnolistną
i dębem szypułkowym liczącym 300 lat.

        Dużą atrakcją krajobrazową jest dolina Wisły. Stanowi bardzo cenny pod względem przyrodniczym fragment dużej rzeki nizinnej o naturalnym charakterze, jednej z ostatnich w tym stanie w Europie. Charakteryzuje się szerokim korytem, licznymi wyspami i piaszczystymi łachami. Brzegi i tarasy zalewowe porastają wikliny nadrzeczne, resztki lasów łęgowych (wierzbowo- topolowe), zbiorowiska szuwarowe i wodne, a odsypy rzeczne oraz wyspy zajmują szuwary piaskowe. Ta roślinność wpływa na bogactwo awifauny. Walory ornitologiczne tego regionu są już dobrze poznane i udokumentowane.
W opracowaniach Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów dolinę Wisły zaliczono do obszarów o znaczeniu międzynarodowym dla zachowania bogactwa i różnorodności przyrody naszego kontynentu. W całej dolinie stwierdzono występowanie ponad 320 gatunków ptaków, w tym 180 gatunków lęgowych.

          Na odcinku rzeki w rejonie tej gminy gnieździ się około 40 gatunków ptactwa wodno- błotnego min. rybitwa białoczelna, derkacz, ostrygojad, sieweczka obrożna. Regularnie zatrzymuje się tu w czasie przelotów jesiennych i wiosennych około 50 gatunków ptaków o pochodzeniu skandynawskim i syberyjskim. Zauważono też regularne zalatywanie wielu ptaków siewkowatych, krzyżówki, grzywacza, bywają tu makolągwy, trznadle. Spośród ptaków zimujących wymienić należy mewy śmieszki, czaple siwe, łyski, nurogęsi, sikory oraz około 30% całej populacji orła bielika. Na uwagę zasługuje występowanie bobrów.

Ryby w Wiśle to cierniki, sumy, jazie, leszcze, liny, szczupaki i karpie.

   Obszar doliny Wisły należy do Obszaru Chronionego „Solec nad Wisłą” a w przyszłości ma powstać rezerwat przyrody o charakterze ornitologicznym „Wyspy Gniazdkowskie”.

      Zróżnicowanie krajobrazowe gminy Chotcza, bogactwo i różnorodność fauny i flory, warunki klimatyczne, charakter gospodarki rolnej, zasoby wód oraz brak przemysłu i silnie rozbudowanej sieci dróg mogą stanowić korzystne i atrakcyjne warunki dla turystyki, wypoczynku i rekreacji.

    

  

                 

 

 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 800 - 1600

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. -  800 - 1600
wt. -  730 - 1530
śr. -   730 - 1530
cz. -    730 - 1530
pt. -    730 -  1530

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.