Logo Gmina Chotcza

GOPS

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Tel.(0-48) 375-10-32 wew.23   Fax. (0-48) 375-10-33

e-mail: sr@chotcza.pl

         gops@chotcza.pl

Godziny pracy:

pn. - 800 - 1600
wt. - 730 - 1530
śr. - 730 - 1530
cz. -
730 - 1530
pt. -
730 - 1530

Numer konta na który komornicy mogą przelewać zadłużenie z tytułu alimentów:
97915700020060060020910014

 

Kierownik    GOPS:   Tomasz Fijoł
- starszy pracownik socjalny Barbara Wronikowska
-  pracownik socjalny Justyna Niedziela
-  inspektor d/s świadczeń rodzinnych Karolina Figura

- asystent rodziny -  Łukasz Hmielewski

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2. Pracy socjalnej,
3. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4. Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5. Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako:
1. Zadania własne gminy,
2. Zadania zlecone gminie.

O świadczenia z pomocy społecznej mogą ubiegać się osoby, którym dochód nie przekracza:
1. Dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł,
2. Rodzinie – 528 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów:
1) ubóstwo,
2) sieroctwo,
3) bezdomność,
4) bezrobocie,
5) niepełnosprawność
6) długotrwała lub ciężka choroba
7) przemoc w rodzinie,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego: rodzina
    niepełna, wielodzietna,
10) brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki
      opiekuńczo – wychowawcze,
11) trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12) trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
13) alkoholizm lub narkomania,
14) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
15) klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Formy pomocy:
1. Zasiłki stałe,
2. Zasiłki okresowe,
3. Zasiłki celowe, celowe specjalne,
4. Usługi opiekuńcze,
5. Dożywianie dzieci w szkołach,
6. Praca socjalna.

Aby otrzymać pomoc należy:
1. Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania (gminie). Złożyć podanie
   wyjaśniające problem.
2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu
    przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.
3.Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz występujące przesłanki,
   o których mowa wyżej oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.

Kiedy pomoc finansowa nie zostanie przyznana?

- Jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową np. sieroctwem, długotrwałą
  chorobą, niepełnosprawnością.
- Jeżeli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowego.
- Jeśli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody.
- Jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia.
- Jeśli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień.
- Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy.

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-spoleczna

Pomoc w formie świadczeń rodzinnych to:

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

2. Świadczenia opiekuńcze:

a) Zasiłek pielęgnacyjny,

b) Świadczenie pielęgnacyjne,

c) Specjalny zasiłek opiekuńczy

d) Zasiłek dla opiekuna

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

8. Świadczenie rodzicielskie

O ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych mogą ubiegać się rodzice dziecka lub opiekunowie prawni, których dochód z roku poprzedzającego złożenie wniosku na dany okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 674  zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Kryterium do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1922 zł

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie rodzicielskie przyznawane są bez względu na dochód.

Aby otrzymać świadczenie rodzinne należy:
1. Zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy,
2. Wypełnić właściwy wniosek,
3. Udokumentować dochód i dołączyć do wniosku inne wymagane dokumenty.

9.  Fundusz alimentacyjny

Aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy:
1. Zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy,
2. Wypełnić właściwy wniosek,
3. Udokumentować dochód,
Osoby uprawnione do zasądzonych alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji przez komornika mogą ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.
4. Dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów,
5. Dołączyć inne wymagane dokumenty.

Więcej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny

 

Inne formy pomocy:

  1. Jednorazowa zapomoga „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Świadczenie bez kryterium dochodowego.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem

  1. Świadczenie wychowawcze – program 500+

Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł jest wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.

W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności kryterium wzrasta do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich, ewentualnie jeżeli występuje opieka naprzemienna (trzeba udokumentować) wtedy świadczenie będzie wypłacane proporcjonalnie dla każdego z rodziców.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

  1.  Jednorazowe świadczenie „Dobry start”

Świadczenie to przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia;

Świadczenie to jest niezależnie od posiadanego dochodu. Wnioski można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, a także na uczniów szkół policealnych.

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

  1. Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

__________________________________________________________________________

Pomoc przyznawana jest w oparciu o:
* Świadczenia pomocy społecznej – Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm.

(https://www.gov.pl/web/rodzina/akty)
* Świadczenia rodzinne – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm

(https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-swiadczenia-rodzinne)

* Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z późn. zm.

(https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-fundusz-alimentacyjny)

* Ustawa z dnia z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

(https://www.gov.pl/web/rodzina/akty-prawne-dot-programu-rodzina-500-plus)

* Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001863/U/D20141863Lj.pdf )

* Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życie”

(https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-wsparciu-kobiet-w-ciazy-i-rodzin-za-zyciem)

* Akty prawne dotyczące programu „Dobry start”

(https://www.gov.pl/web/rodzina/akty-prawne-dot-programu-dobry-start)

Wzory wniosków do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 800 - 1600

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. - 800 - 1600
wt. - 730 - 1530
śr. - 730 - 1530
cz. -
730 - 1530
pt. -
730 - 1530

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.