Logo Gmina Chotcza

News

Wójt Gminy Chotcza ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowtnej w Chotczy

06.02.2017

WÓJT GMINY CHOTCZA

ogłasza konkurs  na stanowisko

 

Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku  
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędących przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz.82) oraz w oparciu o przyjęty przez Komisję Konkursową regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego konkurs dotyczy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chotczy Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza

 

 1. Zasady udostępniania materiałów informacyjnych

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy dostępne są u Kierownika SPZOZ  w Chotczy w godz. od 10.00 do 14.00.

 1. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata:
 1. Niezbędne:
 1. Posiada wykształcenie wyższe,
 2. Posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmie prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. Nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
 1. Preferowane: wykształcenie medyczne z prawem do wykonywania zawodu lekarza.
 1. Wymagane dokumenty:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 5. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt.4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę komisji konkursowej kandydat  jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
 6. Zaświadczenie o niekaralności,
 7. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika SPZOZ w Chotczy,
 8. Koncepcja pracy na stanowisku Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy i jednocześnie lekarza.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w formie papierowej  kandydaci zgłaszający  się do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Gminy w Chotczy(pokój nr 6) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza w zaklejonej kopercie, na której umieszczają swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Chotczy” do dnia 21 lutego 2017 r. do godziny 15.30. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Chotczy.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:  nie później niż w ciągu  7  dni  od daty upływu terminu składania dokumentów.
 2. Kandydaci biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne ogłoszenia zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja o wynikach konkursu i wyborze kandydata na stanowisko Kierownika SPZOZ  w Chotczy zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chotczy i na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chotczy.

Wójt

/-/ Janusz Witczak

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 715 - 1515

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. -     715 - 1515
wt. -      715 - 1515
śr. -       715 - 1515
cz. -        715 - 1515
pt. -          715 - 1515

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.