Logo Gmina Chotcza

News

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy ogłasza nabór na stanowisko Pracownik Socjalny – 1 etat

06.07.2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chotczy

27-312 Chotcza, Chotcza-Józefów 60

ogłasza nabór na stanowisko

Pracownik Socjalny – 1 etat

 

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie zgodne z art. 116 ust.1 i ust.1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 27, poz. 158).
 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
 3. dyplom ukończenia  do 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie .

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi  komputera w zakresie MS Office i wykorzystania Internetu,
 2. umiejętność pracy w zespole, sumienność , rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
 3. samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność  i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 4. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem,
 5. Znajomość przepisów:
 1. ustawy o pomocy społecznej,
 2. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
 3. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawy o ochronie danych osobowych.

Zadania wykonywane na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które  dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup środowisk społecznych,
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych  programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

 1. kierować się zasadami etyki zawodowej,
 2. kierować się zasadą  dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
 3. przeciwdziałać praktykom  niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
 4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących świadczeniach 
  i dostępnych formach pomocy,
 5. zachowywać w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności  zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
 6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach  i samokształcenie

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 4. Kwestionariusz osobowy,
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko w GOPS w Chotczy” w terminie do 17 lipca 2017 r. godz. 15.00(decyduje data faktycznego wpływu do GOPS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chotczy lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na  stronie internetowej Urzędu Gminy   w Chotczy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Chotczy.

 

        Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Tomasz Fijoł

                                                                                                          

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 8.00 - 15.00

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. -     800 - 1600
wt. -      730 - 1530
śr. -       730 - 1530
cz. -        730 - 1530
pt. -          730 - 1530

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.