Logo Gmina Chotcza

O GMINIE

CHARAKTERYSTYKA GMINY CHOTCZA

Położenie i powierzchnia

Gmina Chotcza zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu województwa mazowieckiego, w dolinie środkowej Wisły, u ujścia rzek Zwoleńki i Iłżanki. Powierzchnia przekracza 8800 ha, liczba ludności to ok. 2400 osób. Gminę tworzy 17 sołectw tj.: Baranów, Białobrzegi, Chotcza Dolna, Chotcza Górna, Chotcza - Józefów, Gniazdków, Gustawów, Jarentowskie Pole, Karolów, Kijanka, Kolonia Wola Solecka, Niemieryczów, Siekierka Nowa, Siekierka Stara, Tymienica Nowa, Tymienica Stara, Zajączków.

Z Gminą Chotcza sąsiaduje siedem gmin z których pięć należy do województwa mazowieckiego, zaś dwie po drugiej stronie Wisły do województwa lubelskiego. Wszystkie  te gminy są większe od Chotczy pod względem ludności jak i obszaru.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje

W gminie Chotcza gospodarka opiera się głównie na rolnictwie. W ostatnich latach zrealizowane zostało mnóstwo inwestycji: rozbudowa stacji uzdatniania wody, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa świetlicy w miejscowości Baranów i Tymienica Stara, budowa parkingów i placów zabaw, termo modernizacja szkół, budowa dróg, budowa zbiorników retencyjnych i wiele innych.

Historia, dziedzictwo i kultura

Historia Chotczy sięga roku 1390. Dziedzicami Chotczy byli kolejno:Choteccy, Jaszowscy , Chomentowscy, Lubomirscy, Trzcińscy, Sołtykowie i Rutkowscy. W czasie II wojny światowej podczas przełamywania linii frontu na Wiśle w Chotczy zginęło wielu żołnierzy AK,Gl, AL. Oraz partyzantów BCH i wielu miejscowych niewinnych ludzi. Za bohaterskie czyny Chotcza została odznaczona Krzyżem Grunwaldu II klasy. W czasie działań II wojny światowej tutejsze wsie zostały całkowicie zniszczone. Wracając z wysiedlenia zastawali ruiny i zgliszcza, dlatego wiele rodzin wyjechało na ziemie odzyskane. W roku 1966 została ukończona budowa drogi asfaltowej i do Chotczy dotarł pierwszy autobus. W 1975 roku została ukończona elektryfikacja gminy Chotcza.

Obsługa ludności

Gmina Chotcza, w zakresie obsługi ludności na poziomie ponadlokalnym jest w zasięgu oddziaływania miasta powiatowego - Lipska. Na poziomie podstawowym funkcję tę pełni miejscowość gminna, Chotcza-Józefów.

Na terenie gminy znajdują się placówki spełniające funkcję podstawowej obsługi dla mieszkańców takie jak:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy

- filia PSP w Tymienicy (dawniej Szkoła Podstawowa w Tymienicy)

- Urząd Gminy w Chotczy

- Biblioteka Publiczna (w budynku urzędu gminy)

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w budynku urzędu gminy)

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Chotczy

- OSP w Białobrzegach, Chotczy, Kijance i Tymienicy

- Bank Spółdzielczy  w Zwoleniu, oddział w Chotczy

- apteka (w budynku Urzędu Gminy)

Zabytki

Do obiektów zabytkowych, które należałoby wyeksponować w gminie Chotcza należą :

 • kapliczka w Chotczy Dolnej z drugiej połowy XVIII wieku,
 • fragmenty grodziska z XIII wieku w Gniazdkowie na brzegu rzeki Zwolenki,
 • kościół w Tymienicy pod wezwaniem św. Tekli,
 • kapliczka w Tymienicy,
 • kościół w Chotczy pod wezwaniem Świętej Trójcy.

Poznając historię Chotczy powinno się również odwiedzić miejsca martyrologii z okresu II wojny światowej oznaczone licznymi pomnikami.

Oświata

Na terenie Gminy Chotcza w 2019 r. funkcjonowała Publiczna Szkoła Podstawowa oraz filia w Tymienicy. W Gminie Chotcza nie ma szkół ponadpodstawowych oraz brak szkół dla dorosłych i szkół policealnych. W 2019 roku liczba uczniów wynosiła 189 w tym:  w Chotczy 164 w Tymienicy 25.

W gminie funkcjonuje dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy.

Gospodarka odpadami w Gminie Chotcza

Z gospodarstw domowych odpady odbierane są przez firmy zewnętrzne. Od lipca 2013 roku w miejscowości Chotcza-Józefów funkcjonuje PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), w którym w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach  od 8:00   do 12:00 przyjmowane są nieodpłatnie: opakowania po środkach chemicznych, przeterminowane leki, zużyte baterie, kompletny sprzęt elektryczny/elektroniczny, odpady pobudowlane  i inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. W roku 2019 zostało odebranych około 255 Mg odpadów selektywnie zebranych i komunalnych.

Zrealizowane inwestycje w 2019 roku

 • Przebudowa drogi gminnej Baranów długość 840 mb
 • Przebudowa drogi gminnej Gniazdków 266 mb
 • Przebudowa drogi gminnej Kijanka 990 mb
 • Remont budynku OSP Tymienica
 • Budowa stref aktywności Chotcza – Józefów,
 • Budowa stref aktywności  Tymienica Stara
 • Utworzenie nowej pracowni językowej w PSP w Chotczy
 • Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej Baranów
 • Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej Chotcza Dolna
 • Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej Kolonia Wola Solecka
 • Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej Siekierka Nowa
 • Zakup instrumentów muzycznych oraz strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich z Tymienicy
 • Remont drogi gminnej Kijanka – Siekierka Stara 850 mb
 • Termomodernizacja budynku OSP Białobrzegi
 • Remont schodów w budynku Urzędu Gminy w Chotczy
 • Dofinansowanie remontu strażnicy OSP Kijanka

Oświetlenie drogowe

Łącznie na terenie gminy Chotcza 416 lamp o oprawach sodowych.

Ochrona przeciwpożarowa

 • jednostka OSP Chotcza – 33 druhów
 • jednostka OSP Tymienica – 38 druhów
 • jednostka OSP Kijanka – 16 druhów
 • jednostka OSP Białobrzegi – 26 druhów

Drogi

Drogi gminne: 105 km w tym:

 • nawierzchnia bitumiczna 71 km,
 • wzmocnione żwirem 22 km,
 • gruntowe 12 km,

Drogi powiatowe:

 • 35 km o nawierzchni bitumicznej

WALORY PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWE GMINY CHOTCZA


        Główne atuty krajobrazowe gminy Chotcza to brak przemysłu, obszary o charakterze typowo rolniczym, walory geomorfologiczne i szata roślinna.  Większość gminy położona jest na wysoczyźnie plejstoceńskiej o powierzchni prawie płaskiej, lekko przemodelowanej wydmami i rozczłonkowanej wcinającymi się na północy i południu dolinami rzecznymi. Malowniczości dodają jej szachownice pól uprawnych, drobnych powierzchni leśnych i licznych zadrzewień śródpolnych. Północną granicę gminy stanowi dolina rzeki Zwoleńka, silnie meandrującej, z prawie naturalną szatą roślinną szuwarowo - bagienną i lasem łęgowym. Jej dolny odcinek to Obszar Krajobrazu Chronionego „Dolina rzeki Zwoleńki”. Odznacza się on bogatym i różnorodnym zbiorowiskiem fauny oraz flory należącym do najcenniejszych w środkowej Polsce. Jest miejscem bytowania i rozrodu żółwia błotnego.

 Miejscowość Kijanka szczyci się dwoma pomnikami przyrody: dwustuletnią lipą drobnolistną i dębem szypułkowym liczącym 300 lat.

        Dużą atrakcją krajobrazową jest dolina Wisły. Stanowi bardzo cenny pod względem przyrodniczym fragment dużej rzeki nizinnej o naturalnym charakterze, jednej z ostatnich w tym stanie w Europie. Charakteryzuje się szerokim korytem, licznymi wyspami i piaszczystymi łachami. Brzegi i tarasy zalewowe porastają wikliny nadrzeczne, resztki lasów łęgowych (wierzbowo- topolowe), zbiorowiska szuwarowe i wodne, a odsypy rzeczne oraz wyspy zajmują szuwary piaskowe. Ta roślinność wpływa na bogactwo awifauny. Walory ornitologiczne tego regionu są już dobrze poznane i udokumentowane.
W opracowaniach Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów dolinę Wisły zaliczono do obszarów o znaczeniu międzynarodowym dla zachowania bogactwa
i różnorodności przyrody naszego kontynentu. W całej dolinie stwierdzono występowanie ponad 320 gatunków ptaków, w tym 180 gatunków lęgowych.

          Na odcinku rzeki w rejonie tej gminy gnieździ się około 40 gatunków ptactwa wodno- błotnego min. rybitwa białoczelna, derkacz, ostrygojad, sieweczka obrożna. Regularnie zatrzymuje się tu w czasie przelotów jesiennych i wiosennych około 50 gatunków ptaków o pochodzeniu skandynawskim i syberyjskim. Zauważono też regularne zalatywanie wielu ptaków siewkowatych, krzyżówki, grzywacza, bywają tu makolągwy, trznadle. Spośród ptaków zimujących wymienić należy mewy śmieszki, czaple siwe, łyski, nurogęsi, sikory oraz około 30% całej populacji orła bielika. Na uwagę zasługuje występowanie bobrów.

Ryby w Wiśle to cierniki, sumy, jazie, leszcze, liny, szczupaki i karpie.

   Obszar doliny Wisły należy do Obszaru Chronionego „Solec nad Wisłą” a w przyszłości ma powstać rezerwat przyrody o charakterze ornitologicznym „Wyspy Gniazdkowskie”.

      Zróżnicowanie krajobrazowe gminy Chotcza, bogactwo i różnorodność fauny i flory, warunki klimatyczne, charakter gospodarki rolnej, zasoby wód oraz brak przemysłu i silnie rozbudowanej sieci dróg mogą stanowić korzystne i atrakcyjne warunki dla turystyki, wypoczynku i rekreacji.

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 8.00 - 15.00

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. -     800 - 1600
wt. -      730 - 1530
śr. -       730 - 1530
cz. -        730 - 1530
pt. -          730 - 1530

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.