Logo Gmina Chotcza

News

News zdjęcie id 1220

Możliwość składania wniosków o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa

11.07.2023

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

W dniu 1 lipca 2023r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.
Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

- pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;

- osiągnęła wiek:
w przypadku kobiet – 60 lat,
w przypadku mężczyzn – 65 lat.

- Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

- Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.   

- Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
1) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.


W przypadku gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta), nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

 W przypadku, o którym mowa powyżej, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa uprawniającego do dodatku, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

 Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust.1. pkt1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 z późn. zm.). Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Ustawa_o_świadczeniu_pieniężnym_z_tytułu_pełnienia_funkcji_sołtysa.pdf

Dokumenty do pobrania potrzebne do Urzędu Gminy:

Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia_o_pelnieniu_funkcji_sołtysa.pdf

Dokumenty do pobrania potrzebne do KRUS:

Wniosek_o_przyznanie_swiadczenia_pienieznego_z_tytulu_pelnienia_funkcji_soltysa.pdf

Oswiadczenie_o_niekaralnosci.pdf

Oswiadczenie_wnioskodawcy_i_swiadkow.pdf

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 8.00 - 15.00

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. -     800 - 1600
wt. -      730 - 1530
śr. -       730 - 1530
cz. -        730 - 1530
pt. -          730 - 1530

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.