Logo Gmina Chotcza

News

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze: Główny Księgowy Gminy Radziejowice

19.07.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

OS.210.2.1.2017

Wójt Gminy Radziejowice

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10,  96-325 Radziejowice
 2. Stanowisko pracyGłówny księgowy
 3. Wymiar czasu pracy : 1 etat, pełny wymiar czasu pracy- przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
 1. Warunki wynagrodzenia: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Radziejowice.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Radziejowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był  niższy niż 6%.
 2. Miejsce wykonywania pracy: budynek Urzędu Gminy , Radziejowice, ul. Kubickiego 10.
 3. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej lub też innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
  5. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
 1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 3. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
  1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  2. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
  3. umiejętność kierowania  zespołem,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane doświadczenie zawodowe w administracji lub organach jednostek samorządu terytorialnego,
  2. znajomość aktów regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego,
  3. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
  4. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
  5. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres, umiejętności wystąpień publicznych,
  6. znajomość nowoczesnych technik zarządzania finansami
  7. prawo jazdy kat.B i dysponowanie samochodem osobowym,
  8. umiejętność obsługi programów MS Office oraz programów dziedzinowych- BESTIA, LEX, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA (Groszek).
 2. Ogólny zakres zadań realizowanych na stanowisku:
  1. pełnienie obowiązków głównego księgowego budżetu gminy,
  2. pełnienie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości gminy,
  3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych  i finansowych z planem finansowym,
  5. opracowywanie projektów uchwał budżetowych, uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zarządzeń Wójta,
  6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  7. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  8. dokonywanie analizy wykonania budżetu Gminy i bieżące informowanie Wójta o stopniu jego realizacji,
  9. nadzorowanie obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
  10. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie opłat, podatków, opłaty skarbowej, opłaty administracyjnej i prawidłowości dokumentowania czynności mających wpływ na powstanie zobowiązań i należności pieniężnych,
  11. kontrola umów w sprawach dostaw, robót i usług oraz kontrola realizacji tych umów pod względem finansowym,
  12. opracowanie projektów instrukcji finansowych prawem przewidzianych,
  13. współdziałanie w sporządzeniu sprawozdawczości budżetowej z innymi stanowiskami finansowo – księgowymi, kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych i innymi uprawnionymi podmiotami,
  14. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
  15. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i finansów publicznych;
 3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 • stanowisko pracy usytuowane jest na piętrze budynku należącego do Gminy                                  bez podjazdu i windy;
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 • czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe występujące na stanowisku pracy: obsługa komputera,
 • praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu;
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia.
  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (druk można również pobrać w Referacie Organizacyjnym Spraw Obywatelskich i USC , pokój Nr 6 );
  2. list motywacyjny,
  3. życiorys (CV),
  4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy;
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. potwierdzona kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym,
  7. zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 §1 Kodeksu Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).”

Wymienione dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane.

 1. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 3. numer telefonu i adres do korespondencji elektronicznej.
 1.      Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego” należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10 (pokój nr 2) lub przesłać na adres Urząd Gminy Radziejowice  ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 lipca 2017 r. do godz. 13.00. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zasady rekrutacji : wyboru kandydata dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Radziejowice. Kandydaci, którzy przejdą wstępną selekcję, zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o przebiegu naboru a także o jego rozstrzygnięciu, zostaną  upowszechnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.radziejowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Radziejowice.

Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.

Kandydat wyłoniony w naborze przed zatrudnieniem zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy może powołać kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Radziejowice pokój nr 4,
tel. nr 46.8543026

Radziejowice, dnia 2017-07-13

 

 

Wójt

Gminy Radziejowice

      Urszula Ciężka

 

/kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 8.00 - 15.00

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. -     800 - 1600
wt. -      730 - 1530
śr. -       730 - 1530
cz. -        730 - 1530
pt. -          730 - 1530

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.