Logo Gmina Chotcza

News

News zdjęcie id 617

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: • Przedsięwzięcia 1.1.10 „Festiwal Questingu”

02.03.2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

  • Przedsięwzięcia 1.1.10 „Festiwal Questingu”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17.03.2021 – 31.03.2021 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31.03.2021 r. o godzinie 15:00.                             Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” www.krzemiennykrag.info

 

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku
o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru na Przedsięwzięcie 1.1.10 Festiwal Questingu wynosi  37 976,31 €

O wsparcie może się ubiegać osoby fizyczne i osoby prawne – spełniające warunki określone                 w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Formą wsparcia jest refundacja. Wysokość pomocy na jedną operację wynosi od 100 000,00 do 163 000,00 zł co stanowi 70% wsparcia dla prowadzących działalność gospodarczą i 100% dla innych.

Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje mające wpływ               na  rozwój turystyczny obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego, promujące obszar, produkty i usługi lokalne, wzmacniające kapitał społeczny i propagujące zdrowy styl życia.

 

 

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięcia

Liczba punktów

Definicja / wyjaśnienie kryterium

1.

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia                         w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu.

0 lub 4

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

 (wielkość wskaźnika produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu)
x 100%

2.

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia                          w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągniecia w ramach konkursu.

0 lub 4

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu)
x 100%

3.

Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR.

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

4.

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków                     na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD           w ramach LSR.

0 lub 2

Na podstawie wydzielonej pozycji
w budżecie

5.

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy
o 5 punktów procentowych od wymaganego.

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

6.

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków:

1 - posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji, 2 - posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji,
3 - posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji,
4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą chce realizować.

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

7.

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków                      na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

8.

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego                      przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu.

0 lub 3

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

9.

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej                 niż  5 000 mieszkańców (dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2013 r.).

0 lub 2

Na podstawie wniosku

 

 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%, tj. 15 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 25.

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację objętą wnioskiem o przyznanie pomocy warunków przyznania pomocy określonych w obowiązujących przepisach prawa, Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, regulaminie naboru wniosków oraz niniejszym ogłoszeniu. W przypadku niespełnienia powyższych warunków operacja nie może zostać wybrana do dofinasowania i nie podlega dalszej ocenie.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

  • oświadczenie i dokument potwierdzający doświadczenie lub zasoby lub kwalifikacje Wnioskodawcy lub wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji,
  • oświadczenie wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi (dokumenty wewnętrzne LGD), że Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym Konkursu,
  • Oświadczenie RODO.

 

Poza ww. dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wyboru operacji należy załączyć wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o przyznanie pomocy, które potwierdzają spełnianie przez Wnioskodawcę i operację objętą wnioskiem o przyznanie pomocy warunków przyznania pomocy określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielana są w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” oraz pod numerem
tel. (41) 252-72-33.

 

Załączniki:

  1. Regulamin naboru

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 800 - 1600

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. -  800 - 1600
wt. -  730 - 1530
śr. -   730 - 1530
cz. -    730 - 1530
pt. -    730 -  1530

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.