Logo Gmina Chotcza

News

News zdjęcie id 1178

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

26.05.2023

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

W dniu 31 grudnia 2023r. upływa czteroletnia kadencja ławników.
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu pismem znak: Adm-0150-2/23 z dnia 18 kwietnia 2023r. (data wpływu: 20 kwietnia 2023r.) poinformował Radę Gminy w Chotczy, iż na kadencję 2024 - 2027 do:
- Sądu Rejonowego w Lipsku do orzekania w sprawach z zakresu: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich należy wybrać 1 (jednego) ławnika.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217 z późn. zm.) stanowi, że:
 

Art. 158.
§ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 

Art. 159.
§ 1. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 

Art. 162.
§ 1.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika ;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lipsku przyjmowane są przez Radę Gminy w Chotczy do dnia 30 czerwca 2023r.


Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023r. Dokumenty dot. zgłoszeń kandydatów na ławników można pobrać, po czym wypełnione złożyć w Urzędzie Gminy w Chotczy, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu. Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chotczy www. chotcza.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.


Informacji związanych z wyborem ławników udziela Katarzyna Oleksiak - tel. 48/3751032 wew. 19

Jednocześnie informuję, że zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do Rady Gminy w Chotczy po upływie terminu tj. do 30 czerwca 2023r. pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Przewodniczący Rady Gminy w Chotczy
(-) Krzysztof Śmietanka

 

Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika.docx

Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika.pdf

Zapytanie_o_udzielenie_informacji_o_osobie_KRK.docx

Zapytanie_o_udzielenie_informacji_o_osobie_KRK.pdf

Oświadczenie-przestępstwo_ścigane.docx

Oświadczenie-przestępstwo_ścigane.pdf

Oświadczenie-władza_rodzicielska.docx

Oświadczenie-władza_rodzicielska.pdf

Wykaz_50_obywateli.docx

Wykaz_50_obywateli.pdf

Klauzula_informacyjna.pdf

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 8.00 - 15.00

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. -     800 - 1600
wt. -      730 - 1530
śr. -       730 - 1530
cz. -        730 - 1530
pt. -          730 - 1530

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.